úterý, březen 21, 2023

Rady občanům

Na našich stránkách naleznete několik témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů. Jedná se o brožurku „Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí...". Je to brožurka z roku 2010, který vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Můžete si ji stáhnout ve formátu PDF, který naleznete dole na konci článku. Doufáme, že uveřejněné informace Vás zaujmou a pomohou Vám připravit se na stále častější a rozmanitější formy ohrožení, které nám život přináší. V případě Vašeho hlubšího zájmu si můžete další informace stáhnout ze serveru.

Hlášení pálení klestí

Pokud se chystáte pálit klestí, měli byste oheň nahlásit. Použijte tento formulář. Děkujeme.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči 150 150
Lékařská záchranná služba 155 155
Policie 158 158
tísňové volání 112 112

Čísla jsou bohužel hodně podobná, ale existuje jednoduchá poučka - Čísla jdou vzestupně - Uvidíte hořet dům. Nejprve zavoláte hasiče - 150. Dále může být někdo zraněn, zavoláte záchranku 155. Nakonec to musí vyšetřit policie 158.

Krizové situace

Poskytování informací – zákonná úprava
V případě vzniku mimořádné události získá občan informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva na Městském úřadě na základě:
§ 21 odst. 3 zákona č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon): „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení.“
§ 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů: „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“

Varianty mimořádných událostí

 1. Požár
 2. Povodně
 3. Dopravní nehody – hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy
 4. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity
 5. Sesuvy půdy a svahové pohyby
 6. Úniky nebezpečných škodlivin, radioaktivní zamoření
 7. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat
 8. Terorismus, ozbrojené konflikty

Krizová situace

... mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo stav válečný (tj. „krizové stavy“).
Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek IZS.

Mimořádná událost

... škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
Varování a vyrozumění obyvatelstva 
Pro vyhlášení poplachu jsou používány ve městě elektronické sirény s možností spuštění signálů CO, PO a mluveného slova. A to centrálně či po jednotlivých sirénách dle místní potřeby.
Dále je obyvatelstvo varováno pomocí místního TV infokanálu a pomocí rozhlasového zařízení zásahových vozidel Policie ČR, Městské policie a hasičů.

Varovný signál

V ČR je jeden „varovný signál“ – kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Kromě „varovného signálu“ všeobecné výstrahy je ještě signál – Požární poplach, který se vyhlašuje za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Tvar signálu pro vyhlášení požárního poplachu je 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto a 25 vteřin zapnuto. Nebo akustické tóny ve znění „ HO – ŘÍ “ nepřetržitě po dobu trvání 1 minuty.

Evakuace a ukrytí obyvatelstva

Níže uvedené pokyny neplatí pro cvičné spuštění sirén (vždy je na to upozorněno před spuštěním) a pro vyhlášení požárního poplachu.

Když zazní siréna ukryjte se v nejbližší budově, pro bezpečnost zavřete okna a dveře. Informace o tom, co se stalo (proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo) se dozvíte z mluveného slova sirén, rozhlasu vozů Policie ČR, Městské policie a hasičů. Veškeré informace budou též zveřejněny v místním TV infokanálu.
Dále postupujte dle informací Vám sdělených. 

Když bude nařízena evakuace

vezměte si nouzové zavazadlo a co nejrychleji opusťte ohrožený prostor (přesuňte se do určeného shromaždiště, které bude včas zveřejněno). Respektujte nařízený způsob evakuace. 
Bude–li povoleno použití vlastních vozidel, snažte se vozidlo plně obsadit a řiďte se dopravními pokyny policie. 

Nouzové zavazadlo by mělo obsahovat

 • štítek se jménem a adresou
 • osobní doklady, peníze, cennosti
 • osobní léky
 • základní trvanlivé potraviny na 3 dny (dobře zabalené) ,pitnou vodu, jídelní příbor a misku
 • toaletní a hygienické potřeby
 • náhradní oděv a obuv
 • předměty denní potřeby – nůž, bateriová svítilna(nebo sirky a svíčku), přikrývka

Obecné zásady chování při krizové situaci:
Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve záchranářům

 • pokud uslyšíte sirénu (signál všeobecné výstrahy) vyhledejte úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům. Snažte se jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • řiďte se pokyny záchranných sil, nepodceňujte riziko vzniklé situace a nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy
 • poskytněte úkryt potřebným
 • nejdříve chraňte život ,zdraví a pak majetek

ODKAZY

G. B. Show

"Teď, když jsme se naučili plout povětřím jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jenom jedno, žít na Zemi jako lidé."

neznámý

"Tajemství úspěchu v životě není dělat to,  co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme."

hasičské proslovy z r. 1928

"Hasič musí překonat svoje pohodlí, vrozené každému člověku a musí překonati lhostejnost, se kterou se na jeho obětavost, statečnost, sebezapření a pracovitost skoro celý svět dívá."

Přejít na začátek